HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
   
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ ยินดีต้อนรับครับ
 
 
 


 
นางสาวชลิดา สืบสายอ่อน
ปลัด อบต.ท่าโพธิ์


 
นายสมชาย เขียวทับทิม
หัวหน้าสำนักปลัด
 
 
 


 
นายสมชาย เขียวทับทิม
หัวหน้าสำนักปลัด
 


นางเสาวลักษณ์ อินทุยศ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


นางสาวคนึง เพ็งเมืองนนท์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ


นางทวี นาคเจือทอง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


ว่าง
นิติกรชำนาญการ


นางสาวบุญทิพย์ เกตุปาน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางสาวสุจินันท์ รื่นชดกุลนิษฐ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน