HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
   
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ ยินดีต้อนรับครับ
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (สำหรับผู้มาติดต่อราชการ)    10 พ.ค. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการขอรับบริการ-ตาม พ.ร.บ.คู่มือประชาชน ประจำเดือน มกราคม 2562   7 ก.พ. 2562 91
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลท่าโพธิ์ จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง กาหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562    1 ก.พ. 2562 61
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง   30 ม.ค. 2562 107
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ก าหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และสถานที่ที่พรรคการเมืองจะส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ   30 ม.ค. 2562 96
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ก าหนดวันและเวลาออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลาง   30 ม.ค. 2562 62
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ก าหนดวัน เวลา ยื่นค าขอลงทะเบียน ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อนวันเลือกตั้ง   30 ม.ค. 2562 52
ข่าวประชาสัมพันธ์   กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ   13 ธ.ค. 2561 86
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี   26 พ.ย. 2561 91
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ พ.ศ.2560   26 พ.ย. 2561 96
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561   23 พ.ย. 2561 77
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน   22 พ.ย. 2561 118
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนภูมิขั้นตอนร้องทุกข์   22 พ.ย. 2561 82
ข่าวประชาสัมพันธ์      22 พ.ย. 2561 80
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)   21 พ.ย. 2561 66
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อจัดจ้างโครงการเช่าสถานที่ทิ้งขยะและกำจัดขยะมูลฝอยประจำปี 2562   14 พ.ย. 2561 61
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ เรื่อง ริบหลักประกันสัญญารายได้   24 ต.ค. 2561 81
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดวันประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ....   22 ต.ค. 2561 110
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเสริมสร้างป้องกันและปราบการทุจริตในการปฏิบัติงานและการเพิ่มศักยภาพบริหารงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   13 ก.ย. 2561 89
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเจตนารมณ์กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์และประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส   7 ส.ค. 2561 103
  (1)     2