HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
   
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ ยินดีต้อนรับครับ
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการขอรับบริการ-ตาม พ.ร.บ.คู่มือประชาชน ประจำเดือน มกราคม 2562   7 ก.พ. 2562 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง   30 ม.ค. 2562 48
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ก าหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และสถานที่ที่พรรคการเมืองจะส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ   30 ม.ค. 2562 38
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ก าหนดวันและเวลาออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลาง   30 ม.ค. 2562 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ก าหนดวัน เวลา ยื่นค าขอลงทะเบียน ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อนวันเลือกตั้ง   30 ม.ค. 2562 20
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศราคาจ้างก่่อสร้างโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมจากหัวสะพานลำไดตาเพชร ถึง รร.คลองหนองเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านคลองหนองเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)   16 ม.ค. 2562 50
ราคากลาง   โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านใต้อาคารส านักงานแห่งใหม่ หมู่ที่ 6 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก    16 ส.ค. 2561 97
โอนย้าย/รับสมัคร   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์   31 ก.ค. 2561 175
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลท่าโพธิ์ จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง กาหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562    1 ก.พ. 2562 21
ประกาศผลผู้สอบราคา   ร่างประกาศราคาจ้างก่่อสร้างโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมจากหัวสะพานลำไดตาเพชร ถึง รร.คลองหนองเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านคลองหนองเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)   14 ม.ค. 2562 34
ราคากลาง   โครงการจัดทำป้ายชื่อซอย จำนวน 27 ป้าย หมู่ 1 ,2 และ 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก   3 ม.ค. 2562 56
ราคากลาง   ราคากลาง โครงการแซ่มแซมฝาท่อพักบริเวณประตู 4 รอบมหาวิทยาลัยนเรศวร   18 ธ.ค. 2561 72
ข่าวประชาสัมพันธ์   กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ   13 ธ.ค. 2561 64
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี   26 พ.ย. 2561 61
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ พ.ศ.2560   26 พ.ย. 2561 66
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561   23 พ.ย. 2561 47
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน   22 พ.ย. 2561 82
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนภูมิขั้นตอนร้องทุกข์   22 พ.ย. 2561 54
ข่าวประชาสัมพันธ์      22 พ.ย. 2561 51
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)   21 พ.ย. 2561 44
  (1)     2      3