HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
   
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ ยินดีต้อนรับครับ
 
 
 
 
โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านใต้อาคารส านักงานแห่งใหม่ หมู่ที่ 6 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ส.ค. 2561 เวลา 13.28 น. โดย คุณ กาญจนา เขียวขำ

ผู้เข้าชม 190 ท่าน