HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ ยินดีต้อนรับครับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศตรวจรับงานจ้าง [ 19 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 198 
 
 
 
 
 
แบบ ผ.02 - แบบ ผ.08 [ 19 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 131  
แบบ ผ 01 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ถึงยุทธศาสตร์ที่ 6 [ 19 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 99  
แบบ ผ 01 ยุทธศาสตร์ที่ 1 [ 19 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 96  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอให้สำรวจค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว949 ลว 8 ก.พ. 62  [ 8 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 134 
แนวทางการดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าของ อปท. ที่ พล 0023.3/ว 2529 ลว 18 เม.ย. 62 [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562  [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 13 
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจประจำปี 2562 ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ที่ พล0023.5/ว2402 ลว 11 เม.ย.2562  [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 50 
การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะประจำปีงบประมาณ 2562 เดือน ม.ค.-ก.พ. 62 ที่ พล 0023.5/ว212 ลว 17 เม.ย. 2562  [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 40 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ไตรมาสที่ 3 ที่ พล 0023.5/ว2476 ลว 17 เม.ย. 2562  [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 19 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 3 ที่ ที่ พล 0023.5/ว 2390 ลว 11 เม.ย. 2562  [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 25 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส ไตรมาสที่ 3 ที่ พล 0023.5/ว2421 ลว 11 เม.ย. 62  [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 12 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุน ศพด. ที่ พล 0023.5/ว2417 ลว 11 เม.ย. 2562  [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 21 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. การจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำเดือน มี.ค. 62 ที่ พล0023.5/ว2416 ลว 11 เม.ย. 62  [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 23 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ที่ พล 0023.5/ว2411 ลว 11 เม.ย.62  [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 10 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการเงินอุดหนุนสำหรับอาหารเสริม (นม) ที่ พล 0023.5/ว2484 ลว 17 เม.ย. 2562  [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 18 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้ทุพพลภาพ ไตรมาสที่ 3 ที่ พล 0023.5/ว2483 ลว 17 เม.ย.62  [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 21 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ไตรมาสที่ 3 ทมี่ พล 0023.5/ว2394 ลว 11 เม.ย. 62  [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 18 
ขอเชิญ อปท. เข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ. 2562  [ 17 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 36 
ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนหนังสือถึง อปท.ในจังหวัดพิษณุโลก ที่ พล 0023.5/ว205 ลว 17 เม.ย. 62  [ 17 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 96 
ข้อหารือของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ในประเด็นเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการคำนวณการเปรียบเทียบคืนค่างานฐานรากตอกเสาเข็ม ที่ พล 0023.5/ว206 ลว 17 เม.ย.62  [ 17 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 24 
แนววินิจฉัยข้อหารือของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ พล 0023.5/ว211 ลว 17 เม.ย.62  [ 17 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 36 
แนวทางการพิจารณาผลในงานจ้างก่อสร้างกรณีใบเสนอราคา ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว207 ลว 17 เม.ย.62  [ 17 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 28 
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามสัญญาจ้างในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้อง ที่ พล 0023.5/ว208 ลว 17 เม.ย 62  [ 17 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 22 
 
 
 
 
 
การจัดเวทีสานพลัง สร้างปัญญา พัฒนาเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1574  [ 17 เม.ย. 2562 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.2/ว2381  [ 17 เม.ย. 2562 ]
กำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรายชื่อคณะผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ ๓ - ๕ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กศ. มท 0816.4/ว1573 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]  [ 17 เม.ย. 2562 ]
การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว1575 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 เม.ย. 2562 ]
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1572  [ 17 เม.ย. 2562 ]
การดำเนินการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตบ. มท 0805.5/ว1544  [ 17 เม.ย. 2562 ]
เตรียมความพร้อมการใช้งานระบบการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคาร และการขอใบรับรองการก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์ กม. มท 0804.6/ว1474  [ 17 เม.ย. 2562 ]
โครงการอบรมหลักสูตร ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส (Local Integrity and Transparency) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว1551 [แบบตอบรับ]  [ 17 เม.ย. 2562 ]
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน กค.  [ 17 เม.ย. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/7678-7748 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 เม.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือจังหวัดให้แจ้ง อปท.ที่มีโรงเรียนในสังกัด รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยกรอกข้อมูลในแบบรายงาน สบศ.1/1 ผ่านระบบ Google Form สน.บถ. มท 0809.4/ว1569  [ 17 เม.ย. 2562 ]
แนวทางการขับเคลื่อนและเกณฑ์มาตรฐานโครงการร่วมใจ สร้างตลาดอาหารปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี (Go Green Plus) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1570  [ 17 เม.ย. 2562 ]
การบริหารจัดการขยะเปียก ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1572  [ 17 เม.ย. 2562 ]
การเรียกสอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 10 สน.บถ.  [ 11 เม.ย. 2562 ]
ขอเชิญเข้าร่วมงานเวทีสายพลัง สร้างปัญญา พัฒนาเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1543 [แบบตอบรับ สถจ.] [แบบตอบรับ อปท.]  [ 11 เม.ย. 2562 ]
การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการด้านการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2562 กศ. มท 0816.5/ว1542  [ 11 เม.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดเผยแพร่ (คู่มือพัฒนาทักษะสมอง EF Executive Functions สำหรับครูปฐมวัย) กศ. มท 0816.5/ว1541  [ 11 เม.ย. 2562 ]
แจ้งรายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กยผ. มท 0815.4/ว1531 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 เม.ย. 2562 ]
การสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่คุ้มครองสมุนไพร ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1518  [ 11 เม.ย. 2562 ]
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว63  [ 10 เม.ย. 2562 ]
ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติและคู่มือที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กสธ. มท 0819.2/ว1517  [ 10 เม.ย. 2562 ]
มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 1/2562 กสธ. มท 0819.2/ว1519  [ 10 เม.ย. 2562 ]
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กพส. มท 0810.7/ว1514  [ 10 เม.ย. 2562 ]
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสรรมถนะ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานนิติการ และพนักงานวิชาการเงินและบัญชี กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน กจ.  [ 10 เม.ย. 2562 ]
ขอเชิญเข้าร่วม (เวทีสานพลัง สร้างปัญญา พัฒนาเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1502  [ 10 เม.ย. 2562 ]
 
 
 
 
 
การยกฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ (28 ม.ค. 2562)    อ่าน 353  ตอบ 1  
เว็บไซต์ อบต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (19 ม.ค. 2562)    อ่าน 456  ตอบ 3  
 
 
อบต.เนินเพิ่ม ขอความอนุเคราะห์เทถนนคอนกรีตเพิ่มสัก 50 เมตร (18 เม.ย. 2562)    อ่าน 0  ตอบ 0
ทต.วงฆ้อง อ.เมือง มีที่ไหนรับโอนย้ายนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการบ้างคะ (18 เม.ย. 2562)    อ่าน 6  ตอบ 0
 
 
อบต.บ้านดง ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.25 [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ไผ่ขอดอน ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (รอบ 6 เดือน) [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 45 
อบต.นิคมพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพา [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านกลาง [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.นิคมพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เข็ม และกระบอกฉีดยา ในโคร [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านกลาง กิจกรรมงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านกลาง โครงการเปิดด่านจุดตรวจในช่วงเทศกาลสงกรานต์ [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.นิคมพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.นิคมพัฒนา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการหลังคาเมทัลชีท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.นิคมพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้านนายปุย ภู [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.นิคมพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรดินลูกรัง ( [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.วัดพริก ประกาศ การเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.1 ซอ [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.วัดพริก ประกาศ การเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.10 ซ [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.วัดพริก ประกาศ การเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9 ซอ [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.นิคมพัฒนา ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรดิ [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
 
 
 
   

วัดแจ่มสุวรรณ

สปาวังส้มซ่า
   
 
 
 

   
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ท่าโพธิ์ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล