HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
   
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ ยินดีต้อนรับครับ
 
 
 
 
การรายงานแผนรณรงค์ \\\"แยกก่อนทิ้ง\\\" ในระบบข้อมูลกลางรณรงค์ \\\"แยกก่อนทิ้ง\\\" ในระบบข้อมูลกลาง อปท. ในระบบ info ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 67 ลว 5 ก.พ. 62 [ 6 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 268 
 
การขับเคลื่อนนโยบายวาระจังหวัด \\\\\\\"พิษณุโลกสะอาด\\\\\\\" ของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 87 ลว 6 ก.พ. 62 [ 6 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 246 
 
การยกเลิิกสำเนาเอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน) ที่ พล 0023.1/ว7374 ลว .28 ธ.ค. 61 [ 4 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 624 
 
มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.1/ว7262 ลว.27 ธ.ค.61 [ 4 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 454 
 
การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน \\\"แยกก่อนทิ้ง \\\"จังหวัดพิษณุโลก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 7228 ลว 26 ธ.ค. 61 [ 26 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 753 
 
สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งกิโลเมตร และสรุปคำถามคำตอบ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว170 ลว 20 มี.ค. 62  [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 9 
 
ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท. ด่วนที่สุด พล 0023.5/ว1914 ลว 20 มี.ค.62  [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 22 
 
การกำหนดเหตุความจำเป็นอย่างยิ่งกรณีการโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ ที่ พล 0023.2/ว1897  [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 41 
 
การกำหนดเลขที่ตำแหน่งของข้าราชการครู/พนักงานครูในสถานศึกษาและ ศพด. ของ อปท.  [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 41 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนการบริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนด้านแหล่งน้ำ ที่ พล 0023.3/ว1903 ลว 20 มี.ค. 62  [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 19 
 
ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลและพัฒนาระบบบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์  [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 25 
 
บัญชีมอบหมายภารกิจพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดพิษณุโลก  [ 19 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 64 
 
ขอเชิญร่วมประชุมการเตรียมการจัดทำน้ำอภิเษก เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของจังหวัดพิษณุโลก  [ 19 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 48 
 
การเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว1856 ลว 18 มี.ค.62  [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 33 
 
แนวทางการปฏิบัติในการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 การกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล0023.3/ว1857 ลว 18 มี.ค. 62  [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 48 
 
ขอส่งรายงานพยากรณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2562 ด่วนที่าุด ที่ พล 0023.3/ว1854 ลว 18 มี.ค.62  [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 30 
 
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ที่ พล 0023.3/ว167 ลว 18 มี.ค.62  [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 67 
 
เร่งรัดการบันทึกข้อมูลโครงการ กิจกรรม มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี  [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 49 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา  [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 49 
 
ซักซ้อมการดำดเนินการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน พล 0023.5/1835 ลว 18 มี.ค. 62  [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 44 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 376