HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
   
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ ยินดีต้อนรับครับ
 
 
 
 
ขอให้สำรวจค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว949 ลว 8 ก.พ. 62  [ 8 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 134 
 
แนวทางการดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าของ อปท. ที่ พล 0023.3/ว 2529 ลว 18 เม.ย. 62 [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
 
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562  [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 12 
 
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจประจำปี 2562 ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ที่ พล0023.5/ว2402 ลว 11 เม.ย.2562  [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 50 
 
การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะประจำปีงบประมาณ 2562 เดือน ม.ค.-ก.พ. 62 ที่ พล 0023.5/ว212 ลว 17 เม.ย. 2562  [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 40 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ไตรมาสที่ 3 ที่ พล 0023.5/ว2476 ลว 17 เม.ย. 2562  [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 19 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 3 ที่ ที่ พล 0023.5/ว 2390 ลว 11 เม.ย. 2562  [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 25 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส ไตรมาสที่ 3 ที่ พล 0023.5/ว2421 ลว 11 เม.ย. 62  [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 12 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุน ศพด. ที่ พล 0023.5/ว2417 ลว 11 เม.ย. 2562  [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 21 
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. การจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำเดือน มี.ค. 62 ที่ พล0023.5/ว2416 ลว 11 เม.ย. 62  [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 23 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ที่ พล 0023.5/ว2411 ลว 11 เม.ย.62  [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 10 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการเงินอุดหนุนสำหรับอาหารเสริม (นม) ที่ พล 0023.5/ว2484 ลว 17 เม.ย. 2562  [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 18 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้ทุพพลภาพ ไตรมาสที่ 3 ที่ พล 0023.5/ว2483 ลว 17 เม.ย.62  [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 21 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ไตรมาสที่ 3 ทมี่ พล 0023.5/ว2394 ลว 11 เม.ย. 62  [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 18 
 
ขอเชิญ อปท. เข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ. 2562  [ 17 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 36 
 
ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนหนังสือถึง อปท.ในจังหวัดพิษณุโลก ที่ พล 0023.5/ว205 ลว 17 เม.ย. 62  [ 17 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 96 
 
ข้อหารือของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ในประเด็นเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการคำนวณการเปรียบเทียบคืนค่างานฐานรากตอกเสาเข็ม ที่ พล 0023.5/ว206 ลว 17 เม.ย.62  [ 17 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 24 
 
แนววินิจฉัยข้อหารือของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ พล 0023.5/ว211 ลว 17 เม.ย.62  [ 17 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 36 
 
แนวทางการพิจารณาผลในงานจ้างก่อสร้างกรณีใบเสนอราคา ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว207 ลว 17 เม.ย.62  [ 17 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 28 
 
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามสัญญาจ้างในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้อง ที่ พล 0023.5/ว208 ลว 17 เม.ย 62  [ 17 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 22 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 381