HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
   
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ ยินดีต้อนรับครับ
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อจัดจ้างโครงการเช่าสถานที่ทิ้งขยะและกำจัดขยะมูลฝอยประจำปี 2562   14 พ.ย. 2561 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับโอนย้าย พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น   9 พ.ย. 2561 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ เรื่อง ริบหลักประกันสัญญารายได้   24 ต.ค. 2561 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดวันประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ....   22 ต.ค. 2561 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเสริมสร้างป้องกันและปราบการทุจริตในการปฏิบัติงานและการเพิ่มศักยภาพบริหารงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   13 ก.ย. 2561 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเจตนารมณ์กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์และประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส   7 ส.ค. 2561 41
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์   31 ก.ค. 2561 105
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561    23 ก.ค. 2561 116
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบฎีกาเบิกเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   4 ก.ค. 2561 182
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ. 2558   23 พ.ค. 2561 71
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจกของขวัญให้แก่เด็กผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส โครงการปันรักให้น้อง   19 ก.พ. 2561 78
ข่าวประชาสัมพันธ์   งานวันออกพรรษา ประจำปี 2560    19 ก.พ. 2561 58
  (1)