HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
   
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ ยินดีต้อนรับครับ
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ราคากลาง   โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านใต้อาคารส านักงานแห่งใหม่ หมู่ที่ 6 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก    16 ส.ค. 2561 34
โอนย้าย/รับสมัคร   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์   31 ก.ค. 2561 79
ราคากลาง   ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเช่าสถานที่ทิ้งขยะและกำจัดขยะมูลฝอยประจำปี 2562   14 พ.ย. 2561 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อจัดจ้างโครงการเช่าสถานที่ทิ้งขยะและกำจัดขยะมูลฝอยประจำปี 2562   14 พ.ย. 2561 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับโอนย้าย พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น   9 พ.ย. 2561 14
โอนย้าย/รับสมัคร   ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น   5 พ.ย. 2561 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ เรื่อง ริบหลักประกันสัญญารายได้   24 ต.ค. 2561 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดวันประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ....   22 ต.ค. 2561 26
ราคากลาง   การจัดซื้อหรือจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการเช่าสถานที่ทิ้งขยะและกำจัดขยะมูลฝอยประจำปี 2562   18 ก.ย. 2561 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเสริมสร้างป้องกันและปราบการทุจริตในการปฏิบัติงานและการเพิ่มศักยภาพบริหารงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   13 ก.ย. 2561 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเจตนารมณ์กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์และประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส   7 ส.ค. 2561 41
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์   31 ก.ค. 2561 105
โอนย้าย/รับสมัคร   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561   24 ก.ค. 2561 85
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561    23 ก.ค. 2561 116
โอนย้าย/รับสมัคร   ประกาศระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561   23 ก.ค. 2561 55
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบฎีกาเบิกเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   4 ก.ค. 2561 182
ราคากลาง   โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองซี 19 จากคอสะพานข้ามคลอง ซี 19 หมู่ที่ 10 เชื่อมต่อหมู่ที่ 11 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก   15 มิ.ย. 2561 71
ราคากลาง   โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติดคอนกรีต จากประตู 3 ถึงหัวสะพานลำไดตาเพชร หมู่ที่ 9 บ้านคลองหนองเหล็ก ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก   15 มิ.ย. 2561 63
ราคากลาง   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนบางระกำ - คลองซี 17 หมู่ที่ 11 บ้านในไร่ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก   15 มิ.ย. 2561 43
ราคากลาง   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้านนางเผียน สุดจิตร หมู่ที่ 7 บ้านท่าโพธิ์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก   15 มิ.ย. 2561 34
  (1)     2