HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
   
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ ยินดีต้อนรับครับ
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศราคาจ้างก่่อสร้างโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมจากหัวสะพานลำไดตาเพชร ถึง รร.คลองหนองเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านคลองหนองเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)   16 ม.ค. 2562 16
ราคากลาง   โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านใต้อาคารส านักงานแห่งใหม่ หมู่ที่ 6 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก    16 ส.ค. 2561 60
โอนย้าย/รับสมัคร   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์   31 ก.ค. 2561 121
ประกาศผลผู้สอบราคา   ร่างประกาศราคาจ้างก่่อสร้างโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมจากหัวสะพานลำไดตาเพชร ถึง รร.คลองหนองเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านคลองหนองเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)   14 ม.ค. 2562 7
ราคากลาง   โครงการจัดทำป้ายชื่อซอย จำนวน 27 ป้าย หมู่ 1 ,2 และ 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก   3 ม.ค. 2562 14
ราคากลาง   ราคากลาง โครงการแซ่มแซมฝาท่อพักบริเวณประตู 4 รอบมหาวิทยาลัยนเรศวร   18 ธ.ค. 2561 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ   13 ธ.ค. 2561 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี   26 พ.ย. 2561 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ พ.ศ.2560   26 พ.ย. 2561 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561   23 พ.ย. 2561 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน   22 พ.ย. 2561 50
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนภูมิขั้นตอนร้องทุกข์   22 พ.ย. 2561 28
ข่าวประชาสัมพันธ์      22 พ.ย. 2561 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)   21 พ.ย. 2561 27
ราคากลาง   ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเช่าสถานที่ทิ้งขยะและกำจัดขยะมูลฝอยประจำปี 2562   14 พ.ย. 2561 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อจัดจ้างโครงการเช่าสถานที่ทิ้งขยะและกำจัดขยะมูลฝอยประจำปี 2562   14 พ.ย. 2561 27
โอนย้าย/รับสมัคร   ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น   5 พ.ย. 2561 86
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ เรื่อง ริบหลักประกันสัญญารายได้   24 ต.ค. 2561 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดวันประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ....   22 ต.ค. 2561 60
ราคากลาง   การจัดซื้อหรือจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการเช่าสถานที่ทิ้งขยะและกำจัดขยะมูลฝอยประจำปี 2562   18 ก.ย. 2561 58
  (1)     2      3