HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ ยินดีต้อนรับครับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศตรวจรับงานจ้าง [ 19 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 111 
 
 
 
 
 
แบบ ผ.02 - แบบ ผ.08 [ 19 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 46  
แบบ ผ 01 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ถึงยุทธศาสตร์ที่ 6 [ 19 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 35  
แบบ ผ 01 ยุทธศาสตร์ที่ 1 [ 19 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 40  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5654 ลว.24 ต.ค. 61 [ 30 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 499 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ \\\"แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับ\\\" อปท ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว6199 ลว 15 พ.ย.61  [ 15 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 9 
การนำส่งรายได้ อปท. ที่ พล 0023.5/ว596 ลว 14 พ.ย.61  [ 15 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 36 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงการบริหารงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนขึ้นสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ที่ พล 0023.2 /ว597 ลว 15 พ.ย. 61  [ 15 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 24 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ที่ พล 0023.2/ว598 ลว 15 พ.ย. 61  [ 15 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 18 
มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง รายงานผลการพิจารณากำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมมิให้รถบรรทุกสินค้าบรรทุกน้ำหนักเกินฯ ที่ พล 0023.3/ว6143 ลว 14 พ.ย. 61 [ 15 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 30 
มติการประชุม ก.ท.จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 10/61 เมื่อวันที่ 30 ต.ค.61 พล 0023.2/6145 ลว 14 พ.ย.61  [ 14 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 294 
นำส่งประกาศคณะกรรมกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/61 ที่ พล 0023.3/ว 6156 ลว 14 พ.ย. 61  [ 14 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 32 
การคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ ว6148 ลว 14 พ.ย. 61  [ 14 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 66 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา อปท. พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ที่ พล 0023.3/ว6116 ลว 13 พ.ย.61  [ 14 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 60 
ซักซ้อมแนวทาง \"จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น\" ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว6125 ลว. 13 พ.ย. 61 [ 14 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 50 
การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถฯ ที่ พล 0023.3/ว 6129 ลว 13 พ.ย. 61 [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 25 
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถยนต์ของ อปท. พ.ศ.2548 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว6130 ลว 13 พ.ย.61  [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 74 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว6120 ลว 13 พ.ย. 61  [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 95 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขของ อปท. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 ที่ พล 0023.5/ว6115 ลว 13 พ.ย. 61  [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 36 
แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบรายละเอียดด้านเทคนิคและประมาณการราคาโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6119 ลว 13 พ.ย. 61 [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 34 
การยกเลิกการจัดทำบัญชีด้วยมืออปท. ที่ พล 0023.5/ว5762 ลว.30 ตุลาคม 2561 [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 70 
หารือการจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น และค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่ พล 0023.2/ว6113 ลว 13 พ.ย.61  [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 71 
แนวทางการแต่งตั้งผู้ป่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ที่ พล 0023.2/6114 ลว 13 พ.ย.61  [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 51 
แจ้งขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ \"การเพิ่มประสิทธิภาพงานทรัพย์กรท้องถิ่น\" [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 73 
 
 
 
 
 
สำรวจความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่เป็นประโยชน์ต่อการคมนาคมขนส่งหรือการสัญจรของประชาชน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3688 [แบบสำรวจ]  [ 14 พ.ย. 2561 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 14 พ.ย. 2561 ]
โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 2 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว3682  [ 14 พ.ย. 2561 ]
โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมการปฏิบัติตามนโยบายเน้นหนักของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว3673  [ 14 พ.ย. 2561 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 10/2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3638 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 พ.ย. 2561 ]
การดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว3679 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 14 พ.ย. 2561 ]
ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2561 อื่น ๆ สอ.สถ. 0101/ว185  [ 14 พ.ย. 2561 ]
การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3684 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 14 พ.ย. 2561 ]
รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรณีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน มีความผิดพลาดคลาดเคลื่อน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว3672 [แบบรายงานฯ]  [ 14 พ.ย. 2561 ]
สำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูฯ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) สน.บถ. มท 0809.4/ว3670 [เอกสารแนบ]  [ 14 พ.ย. 2561 ]
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.8/ว3683 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 14 พ.ย. 2561 ]
ขอความร่วมมือจัดให้ทำรายงานผลการดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด กม.มท 0804.6/ว3671  [ 13 พ.ย. 2561 ]
การติดตามและเร่งรัดการจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว14  [ 13 พ.ย. 2561 ]
ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว6562  [ 13 พ.ย. 2561 ]
การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว3669  [ 13 พ.ย. 2561 ]
การติดตามและเร่งรัดการรายงานข้อมูลหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/799  [ 13 พ.ย. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น และนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว3561 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 13 พ.ย. 2561 ]
สรุปนโยบายพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในพิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2561 และพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 กพส. มท 0810.2/ว3640  [ 12 พ.ย. 2561 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง ประเภท ระดับ อำนาจหน้าที่ ขอบเขต ความรับผิดชอบ หรือข้อจำกัดของหน่วยปฏิบัติการ พ.ศ. .... ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว3647  [ 12 พ.ย. 2561 ]
ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีและเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สน.คท. มท 0808.3/ว3649  [ 12 พ.ย. 2561 ]
การรักษาความปลอดภัย การจัดระเบียบ และความสะอาดในช่วงเทศกาลลอยกระทง ปี 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3645  [ 12 พ.ย. 2561 ]
แจ้งปิดระบบการรับลงทะเบียนโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว37  [ 12 พ.ย. 2561 ]
การดำเนินงานส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว3617 [แบบรายงานฯ]  [ 9 พ.ย. 2561 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3625 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 พ.ย. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี การจัดทำรายงานการเงินประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2562 สน.คท. มท 0808.4/ว3608 [เอกสารแนบ]  [ 9 พ.ย. 2561 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เว็บไซต์ อบต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (5 ก.ย. 2561)    อ่าน 207  ตอบ 1  
โครงการขยายผิวถนน สายพิษณุโลก-กำแพงดิน ซอย 17 (12 ส.ค. 2561)    อ่าน 175  ตอบ 3  
 
 
อบต.ดอนทอง เว็บไซต์ อบต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (15 พ.ย. 2561)    อ่าน 328  ตอบ 3
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล (15 พ.ย. 2561)    อ่าน 325  ตอบ 3
 
 
อบต.มะตูม อบต.มะตูม ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถังเก็บน้ำใส ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านแหลม [ 15 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.มะตูม อบต.มะตูม ประกาศราคากลางงานปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางตั้งแต่ที่นาของนางสุทินนา น่ว [ 15 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.มะตูม อบต.มะตูม ประกาศราคากลางงานซ่อมแซมถนนลูกรัง (ช่วงที่ 1) ตั้งแต่ที่นาของนางสาวอัม [ 15 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.มะตูม อบต.มะตูม ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ตั้ง [ 15 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.มะตูม อบต.มะตูม ประกาศราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด ตั้งแต่ที่ของนายประเสริ [ 15 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.มะตูม อบต.มะตูม ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ตั้ง [ 15 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 6 
อบต.มะตูม อบต.มะตูม ประกาศราคากลางงานขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากลานตากผลผลิตทางการเกษตรถ [ 15 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.มะตูม อบต.มะตูม ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนดินลูกรังตั้งแต่นาของนางนิศารัตน์ จงจิตร ถ [ 15 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.มะตูม องค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน [ 15 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 5 
ทต.นครไทย ประกาศ เรื่อง ข้อมูลสถิติประชากรและบ้าน ประจำเดือน ตุลาคม 2561 [ 15 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
ทต.นครไทย ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิ [ 15 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.วังทอง ท่านพระมหาธนศักดิ์ จินตกวี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดใหญ่ ให้ลงฉายาบนผ้าห่มเจดีย์ศรีสมอ [ 15 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.มะต้อง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี [ 15 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.วังทอง ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นายณรงค์ ชัยจำรัส นายอำเภอวังทองที่มารับตำแหน่งใหม่ [ 15 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.ชัยนาม ร่วมทำบุญวันพระ ขึ้น 8 ค่ำเดือน 12 [ 15 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 15 
 
 
 
   

วัดแจ่มสุวรรณ

สปาวังส้มซ่า
   
 
 
 

   
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ท่าโพธิ์ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล