HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
   
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ ยินดีต้อนรับครับ
 
 
 
 
การจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5654 ลว.24 ต.ค. 61 [ 30 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 499 
 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ \\\"แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับ\\\" อปท ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว6199 ลว 15 พ.ย.61  [ 15 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 9 
 
การนำส่งรายได้ อปท. ที่ พล 0023.5/ว596 ลว 14 พ.ย.61  [ 15 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 36 
 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงการบริหารงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนขึ้นสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ที่ พล 0023.2 /ว597 ลว 15 พ.ย. 61  [ 15 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 24 
 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ที่ พล 0023.2/ว598 ลว 15 พ.ย. 61  [ 15 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 18 
 
มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง รายงานผลการพิจารณากำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมมิให้รถบรรทุกสินค้าบรรทุกน้ำหนักเกินฯ ที่ พล 0023.3/ว6143 ลว 14 พ.ย. 61 [ 15 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 30 
 
มติการประชุม ก.ท.จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 10/61 เมื่อวันที่ 30 ต.ค.61 พล 0023.2/6145 ลว 14 พ.ย.61  [ 14 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 294 
 
นำส่งประกาศคณะกรรมกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/61 ที่ พล 0023.3/ว 6156 ลว 14 พ.ย. 61  [ 14 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 32 
 
การคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ ว6148 ลว 14 พ.ย. 61  [ 14 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 66 
 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา อปท. พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ที่ พล 0023.3/ว6116 ลว 13 พ.ย.61  [ 14 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 60 
 
ซักซ้อมแนวทาง \"จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น\" ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว6125 ลว. 13 พ.ย. 61 [ 14 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 50 
 
การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถฯ ที่ พล 0023.3/ว 6129 ลว 13 พ.ย. 61 [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 25 
 
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถยนต์ของ อปท. พ.ศ.2548 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว6130 ลว 13 พ.ย.61  [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 74 
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว6120 ลว 13 พ.ย. 61  [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 95 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขของ อปท. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 ที่ พล 0023.5/ว6115 ลว 13 พ.ย. 61  [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 36 
 
แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบรายละเอียดด้านเทคนิคและประมาณการราคาโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6119 ลว 13 พ.ย. 61 [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 34 
 
การยกเลิกการจัดทำบัญชีด้วยมืออปท. ที่ พล 0023.5/ว5762 ลว.30 ตุลาคม 2561 [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 70 
 
หารือการจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น และค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่ พล 0023.2/ว6113 ลว 13 พ.ย.61  [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 71 
 
แนวทางการแต่งตั้งผู้ป่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ที่ พล 0023.2/6114 ลว 13 พ.ย.61  [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 51 
 
แจ้งขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ \"การเพิ่มประสิทธิภาพงานทรัพย์กรท้องถิ่น\" [ 13 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 73 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 353