HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
   
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ ยินดีต้อนรับครับ
 
 
 
 
ขอปรับชื่อแผนปฏิบัติการ 60 วัน \\\"แยกก่อนทิ้ง\\\" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 194 ลว 10 ม.ค. 62 [ 10 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 178 
 
การยกเลิิกสำเนาเอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน) ที่ พล 0023.1/ว7374 ลว .28 ธ.ค. 61 [ 4 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 329 
 
มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.1/ว7262 ลว.27 ธ.ค.61 [ 4 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 264 
 
การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน \\\"แยกก่อนทิ้ง \\\"จังหวัดพิษณุโลก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 7228 ลว 26 ธ.ค. 61 [ 26 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 446 
 
เร่งรัดการรายงานผลการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน 2562 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 7220 ลว 26 ธ.ค. 61 [ 26 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 239 
 
แนวทางการแก้ไขปัญหายาพาราราคาตกต่ำด้วยมาตรการสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐใช้ยางพาราไปดำเนินการตามโครงการต่างๆ ด่วนที่สุด ที่่ พล 0023.3/ว642 ลว 13 ธ.ค.61 [ 13 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 188 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี62 เงินอุดหนุนฌพาะกิจการก่อสร้าง/ปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้ำฯ ที่ พล0023.5/507 ลว .23 มค 62 [ 24 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
 
การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได่ ที่ พล0023.2/ว539 ลว . 24 ม.ค.62 [ 24 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 9 
 
แจ้งวิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นฯ ด่วนที่สุด ที่ พล0023.3/ว536 ลว. 24 ม.ค.62 [ 24 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ปี62 โครงการป้องกันและแก้ปัญหายยาเสพติดฯ ที่ พล0023.5/ว502 ลว.23 ม.ค.62 [ 24 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 15 
 
ขอความร่วมมือประสานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ที่ พล 0023.3/ว 46 ลว 23 ม.ค. 62 [ 23 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 26 
 
วาระการประชุมผู็บริหารและปลัด อปท. ครั้งที่ 1/62 วันที่ 24 ม.ค.62 [ 23 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 37 
 
เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารและปลัด อปท. ครั้งที่1/62 วันที่ 24 ม.ค.62  [ 23 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 29 
 
การขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ที่ พล 0023.3/ว37 ลว 18 ม.ค.62  [ 23 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 38 
 
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ที่ พล 0023.5/ว504 ลว 23 ม.ค.62  [ 23 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 51 
 
ขอเชิญประชุมผู้รับผิดชอบด้านยาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 484 ลว 22 มกราคม 2562  [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 51 
 
รายงานการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/482 ลว 22 ม.ค. 62  [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 51 
 
รายงานการนำส่งรายได้ของ อปท. ที่ พล 0023.5/ว41 ลว 22 ม.ค.62  [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 76 
 
แจ้งรายการโอนเงินรายได้ที่จัดเก็บแทน อปท. ที่ พล 0023.5/ว40  [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 71 
 
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีการนำผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เงินงบประมาณถูกพับไปมาใช้กับเงินงบประมาณในปีใหม่ ที่ พล0023.5/ว 42  [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 36 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 365